حمایت کنندگان اصلی
حامی علمی
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه آزاد اسلامی