آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-08-30
تاریخ شروع کنفرانس
1399-11-29
تاریخ پایان کنفرانس
1399-11-30