در صورت آمادگی برای ارائه کارگاه تخصصی و یا نیاز به شرکت در یک کارگاه مورد درخواست، مراتب را از طریق ایمیل انجمن (info@isav.ir) منعکس فرمایید.  

دریافت فرم اطلاعات کارگاه